Shri Ram Raksha Stotra Lyrics

Shri Ram Raksha Stotra Lyrics

Shri Ram Raksha Stotra Lyrics

Asya Sri Rama Raksha stotra manthrasya
Budha Kousika rishi,
Sri Sita Ramachandra devatha,
Anushtup Chanda,
Sita Shakthi, Sri Hanman Keelakam,
Sri Ramachandra preethyarthe Rama raksha stotra mantra jape viniyoga.

Dhyanam

Dhyayed Ajanu bahum drutha sara danusham badha padmasanastham,
Peetham vaso avasanam nava kamala dala spardhi nethram, prasannam,
Vamangaruda Sita mukha kamala milalochanam neeradhabham,
Danalangara deeptham datha muru jada mandalam ramachandram.

 Iththi Dhyanam

Charitham Raghu nadasya satha koti pravistharam,
Yekaikamaksharam pumsam maha pathaka nasanam.

Dhyathwa neelolpala shyamam Ramam Rajeevalochanam,
Janaki Lakshmano petham jada makuta manditham,
Sasi thoona dhanur bahu panim nakthancharaanthakam,
Swa leelaya jagathrathum avirbhoottham ajam vibhum,
Rama raksham padeth pragna papagneem sarva kamadham.

Siro may Raghava pathu, phalam dasarathathmaja,
Kousalyeyo drusou pathu, viswamithra priya sruthi.

Granam pathu makhathrath, Mukham soumithri vathsala,
Jihwam Vidhyanidhi pathu, kandam Bharathavanditha,
Skandou divyayudha pathu, bhujowbhagnea karmukha.
Karou Sithapathi pathu, Hrudayam Jamadagnyajith.
Madhyam padu Khara dwamsi, Nabhim Jambhavadasrya,
Sugreevesa kateem pathu, sakthithini Hanumath prabhu.
Ooru Raghoothama pathuraksha kulavinasa kruth,
Januni Sethu kruth padu, Janghe dasamukhandaka,
Padou Vibheeshanasreedha, pathu Ramokhilam vapu.

Yetham Rama balopethaam rakshaam ya sukruthee padeth.
Sa chirayu sukhee puthree vijayee bhaveth.

Patala bhoothala vyoma charina Chathmacharina,
Na drushtumapi shakthasthe rakshitham Ramanamabhi.

Ramethi, Ramabhadrethi Ramachandrethi yaa smaran,
Naro na lipyathe Papair bukthim mukthincha vindathi.

Jagajaithrakamanthrena Ramanamnabhirakshitham,
Ya kande dharayethasya karastha sava sidhaya.

Vajra panjara namedham yo Rama kavacham smareth,
Aavyahathagna sarvathra labhathe jaya Mangalam.

Aadishtavan yada swapne Ramaraksham imama hara,
Thadha likhithavan pratha prabudho budhakousika.

Aarama kalpa vrukshanam, virama sakalapadam,
Abhiramassthrilokanam, Rama sriman na prabhu.

Tharunou roopa sampannou, sukumarou Maha balou,
Pundareeka visalakshou Cheerakrushna jinambarou,
Phala moolasinou danthou thapasou brahmachrinou,
Puthrou dasarathasyathou bratharou Ramalakshmanou,
Saranya sarva sathwanam sreshtou sarva danushmatham,
Raksha kula nihanthou traayetham no raghothamou.

Aatha sajja danusha vishu sprusa,
Vakshaya suga nishanga sanginou,
Rakshanaya mama Ramalakshmanaavagratha,
Padhi sadaiva gachathaam.

Sanadha Kavachee Gadgi chapa bana dharo yuva,
Gachan manoradhosmakam Rama pathu sa Lakshmana.

Ramo Dasaradhi sooroLakshmanucharo balee,
Kakustha purusha poorna Kousalyayo Raghothama,
Vedantha vedhyo yagnesa purana purushothama,
Janaki vallabha sreeman aprameya parakrama,
Ithyethani japan nithyam thad bhaktha sradhayanvitha,
Aswamedhadhikam punyam samprapnothi na samsaya.

Ramam doorvadala shyamam padmaksham peetha vasasam,
Sthuvanthi namabhir divyai na they samsarino nara.

Ramam Lakshmana poorvajam Raghuvaram Seethapathim Sundaram,
Kakustham karunarnavam Guna nidhim vipra priyam dharmikam,
Rajendram sathya sandham Dasaratha thanayamShyamalamSanthamoorthim,
Vande LOkabhiramam. Raghukula thilakamRaghavam Ravanarim.

Ramaya ramabhadraya ramachandraya Vedhase,
Raghu nadhaya nadhaya Seethaya pathae nama.

Sri Rama Rama Raghu nandana Rama Rama,
Sri Rama Rama Bharathagraja Rama Rama,
Sri Rama Rama rana karkasa Rama Rama Rama,
Sri Ramachandra saranam bhava Rama Rama.

Matha Ramo, math pitha Ramachandra,
Swami Ramo, math sakha Ramachandra,
Sarvaswam may Ramachandro dayalu,
Na anyam naiva jane na jane.

Dakshine Lakshmano, yasye vame cha Janakathmaja,
Puratho Maruthir yasya tham vande Raghunandanam.

Lokabhiramam rana ranga dheeram rajheeva nethram Raghuvamsa nadham,
Karunya roopamkarunakaram tham Sri Ramachandram Saranam prapadhye.

Mano javam, maruda thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Koojantham Rama Ramethi maduram madsuraksharam,
Aaroohya kavitha shakhaam vande Valmiki kokilam.

Apadam apa hantharam datharam dana sarva sampadam,
Lokabhiramam Sriramam bhooyo bhooyo namamyaham.

Bharjanam bhava bheejanamarjanam sukhasampadam,
Tharjanam yama dhoothanam rama ramethi garjanam.

Ramo rajamani sada vijayathe ramam ramesam bhaje,
Ramenabhihatha nisachara chamooRamaya thasmai nama,
Ramannasthi parayanam paratharam Ramasya dasosmyaham,
Rame chitha laya sada bhavthu may bho Rama mamudhara.

Sri Rama Rama ramethi reme rame manorame,
Sahasra nama thathulyam rama nama varanan.

Ithi ShriBudha Koushika virachitham Rama Raksha stotram sampoornam.

Shri Ram Raksha Stotra Lyrics

In addition, to lyrics you could additionally watch the song Shri Ram Raksha Stotra Lyrics.

Shri Ram Raksha Stotra Lyrics is a Sanskrit hymn, which has hymns of praise, which is used as a prayer for the protection given to us by Lord Rama. The composer of Shri Ram Raksha Stotra Lyrics is Rishi Budha Kaushik (Valmiki). Lord Shiva came to Kaushik in a dream and sang these 38 verses to him.

I hope you enjoyed the song Shri Ram Raksha Stotra Lyrics. Please share your valuable comments within the comment box.

If you don’t discover your favored nursery rhyme lyrics, then you can request us to feature the tune in our library here.

Thank You for visiting us!

Check Lyrics for  Shri Krishna Govinda Gopala Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
LatestLyrics by Category

Also See

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.